Disclaimer

Disclaimer

Omdat ik zorgvuldig met je wil omgaan

Missy-5

Disclaimer

Omdat ik zorgvuldig met je wil omgaan

Missy-5

Disclaimer

Omdat ik zorgvuldig met je wil omgaan

Missy-5

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website happely.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Happely-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel Happely zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Happely niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Happely garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Happely wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van Happely zullen van persoon tot persoon verschillen.

Auteursrecht

Happely behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happely of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De meeste foto's bij de blogs zijn van Pixabay en Canva.

Wijzigingen

Happely behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Scroll naar boven